En højkonfliktskilsmisse – en optrappende konflikt med fatale konsekvenser

Dette blogindlæg er en beskrivelse af – et vidnesbyrd om – hvad en højkonflikt­skils­misse er og hvilke konsekvenser den får for de involverede parter baseret på mine egne observationer som digital støtteperson for disse konflikters ofre – ikke en faglig eller psykologisk vurdering eller statistisk undersøgelse.

h1Som digital støtteperson vejleder, rådgiver og træner jeg et offer – typisk en forældre – i at beskytte sit eget og sit barns eller sine børns digitale privatliv mod den konfliktoptrappende parts – typisk den anden forældre – aktive og bevidste overvågning, chikane og stalking. Jeg benytter med vilje betegnelserne ”en forældre” og ”den anden forældre”, fordi det ud fra min erfaring er en adfærds­relateret konflikt og ikke en generel kønskamp, som nogen ønsker at gøre det til i den offentlige debat

Dog skal vi ikke glemme at 75% af de 1-2% psykopater der bor i Dan­mark er mænd. Som tommelfingerregel vil der altså være tre gange så stor sandsynlighed for at den konfliktoptrappende person er en mand. Kilden til dette skøn er bogen ”Psykopater i jakkesæt” af Sanne Udsen.

Hvad er en højkonfliktskilsmisse?

En højkonfliktskilsmisse er – som navnet antyder – en skilsmisse, der hurtigt optrappes til være mere end hvad de fleste af os opfatter som en normal skilsmisse hvad angår niveauet af konflikt, i en del tilfælde helt uden for hvad de fleste af os tror er muligt. Da jeg mødte de første mennesker der stod som ofre midt i en højkonfliktskilsmisse fik jeg direkte fysisk kvalme over de skrækkelige ting de gennemgik og måtte aktivt debriefe mig selv efter hvert et møde. Jeg kendte godt – i teorien – til psykisk og fysisk chikane og stalking fra diverse film – på afstand, på skærmen – men var ikke forberedt på at møde mennesker der i praksis oplevede dette i deres liv, mennesker hvis daglige virkelighed svarede til det jeg havde set på film.

Det der skete for mig under disse støttemøder med mennesker, der havde brug for min støtte og hjælp, var at jeg blevet tvunget ud af en professionel observatør rolle, hvor jeg kun så og hørte hvad der skete – som på film – og over i ofrets sko, så jeg også oplevede hvordan det føltes at leve i deres helvede midt i en højkonfliktskilsmisse. En konflikt hvor ofrenes liv i helvede er en virkning af, et resultat af, den konfliktoptrapning som den anden part i konflikten aktivt og bevist forårsager sker og bliver en realitet for alle involverede parter.

h2

I de højkonfliktskilsmisse sager jeg har været i kontakt med op til nu har det været moderen og barnet eller børnene der har været ofre for faderens aktive og bevidste konfliktoptrapning. Jeg er dog sikker på at der også findes eksempler, hvor det er moderen der er konfliktoptrappende.

For mig er kønnet på den person der forårsager konfliktoptrapningen underordnet. Det eneste der vil betyde noget for mig er at myndighederne får afklaret hvem der er årsagen til konflikten og at denne person, denne part, bliver fjernet fra familien og dennes omgangskreds. Dette er med andre ord ikke et indlæg i en af andre opdigtet kønskamp i den offentlige debat, men et indspark om at beskytte i første omgang barnet eller børnene, dernæst den af forældrene – moderen eller faderen – som deler skæbne med barnet eller børnene mod den konfliktoptrappende part i konflikten. Stod det til mig skulle den konfliktoptrappende part straffes for sine ugerninger og efterfølgende bære fodlænke over en årrække for at sikre at denne person ikke igen nærmede sig sin tidligere familie. På denne måde vil samfundet og den danske retsstat tydeligt markere over for den konfliktoptrappende / kriminelle – og alle os andre – at en sådan adfærd i familien er uacceptabel og ikke kan bortforklares og undskyldes på nogen måde.

Skilsmisser kan fx inddeles i tre kategorier og efterfølgende behandles derefter

Jeg skriver udtrykkelig ”fx” i ovenstående overskrift, fordi skilsmisser kan anskues på andre måder og ud fra andre modeller. Denne tredelte model er dog den der giver mest mening for mig baseret på mine praktiske erfaringer.

Skilsmisser kan efter min opfattelse sammenlignes med de tre hovedmodeller for det fysiske univers udvikling – closed, flat og open. Og en skilsmisses kategori burde aktivt spottes af myndighederne ved den grønne linje – now – for at undgå de fatale følger af en højkonfliktskilsmisse.

h3

Closed: En normal skilsmisse, som er den meste almindelige, indeholder gnidninger, konflikter og uoverensstemmelser. En skilsmisse er ikke en happy ending for nogle parter og der er ingen grund til at bilde nogen noget andet ind. MEN ved omega punktet er der faldet ro over det nye familieliv og alle parter er faldet til ro med den nye situation.

Flat: Gnidningerne, konflikterne og uoverensstemmelserne fortsætter og begynder at ligne en usund måde at leve på i familielivet. Ikke i en grad der splitter det hele ad, men kursen er ikke optimal for nogen af de involverede parter – barnet / børnene og forældrene. I en sådan skilsmisse er der brug for professionel hjælp udefra for at nå frem til omega punktet. Fx konfliktmægling.

Open: Dette er højkonfliktskilsmisserne. Dette er en relativ lille gruppe i forhold til det samlede antal af skilsmisser, men de koster til gengæld kassen på den menneskelige konto for de involverede ofre og i tid, energi og cool cash hos myndighederne. Konflikten optrappes og holdes i live af en af parterne, så omega punktet aldrig nås – eller rettere ikke ønskes at blive nået. Den konfliktoptrappende part er årsagen til højkonfliktskilsmissen og bør fjernes fra familien, fordi personen ikke ønsker at konflikten stopper, løses eller nedtrappes. Grunden til at den konfliktoptrappende part i mange tilfælde har held til at fortsætte er at myndigheder, familie, omgangskreds, naboer etc. har en blind vinkel og kun kan eller vil se højkonfliktskilsmissen som en kategori closed eller flat. Oftest er den konfliktoptrappende part også veltalende, manipulerende og ressourcestærk i en sådan grad at personen kan snyde selv trænede observatører og fagpersoner.

Hvis en observatør skal gennemskue at der er tale om en højkonfliktskilsmisse, så skal der tænkes ud af boksen. En højkonfliktsskilsmisse er uden for skalaen, uden for hvad vi andre betragter som normalt og sundt inden for menneskelige relationer.

h4

En analogi som illustrerer denne problemstilling er det at fysisk materie kan befinde sig i fire tilstande – faststof, væske, luft og plasma. Vi kender de tre første – faststof (ispind), væske (glas med vand) og luft (damp fra en kedel) fra dagligdagen, mens plasma – som fx i Solen – er ukendt land for os, da det er usandsynligt at vi vil møde plasma i dagligdagen (en kulbuelampe laver fx en plasmabue).

h5Læs mere om materies fire tilstande ved at søge på ”Faser (stof)” på Wikipedia. Analogien er benyttet for at problemstillingen med den manglende håndtering af højkonfliktskilsmisser bliver håndgribelig. Det er mening af læseren skal kunne kigge sig omkring og se faststof, væske og luft, som analogi til de almindelige skilsmisser, og se ud af vinduet og op på solen med dens uhåndgribelig indhold af plasma og tænke på de få, men altødelæggende højkonflikts­skilsmisser.

Hvad kan den konfliktoptrappende part finde på at gøre?

h6Hvis myndigheder, familie, venner, omgangskreds, naboer etc. kun ser på et enkelt tilfælde af gangen, så kan den konfliktoptrappende part bortforklare hvad der er sket eller give den anden part skylden for det der er sket. En konfliktoptrappende person vil have en udpræget hang til at glorificere egne handlinger og give den anden skylden – direkte gennem anklager over for den anden part og indirekte gennem manipulation.

Kort fortalt: Jeg har ret / er uskyldig / handler rigtig og den anden har uret / er skyldig / handler forkert.

Det er med andre ord vigtigt og essentielt at privatpersoner omkring højkonfliktskilsmissen og professionelle fagpersoner hos myndighederne, der skal forholde sig til sagen og behandle den, observerer (datum**) og samler observationer (data*) sammen til et helhedsbillede. At de agere fuldt og helt interesseret i sagens sammenhæng – og ikke kun halvt og delt.

* Data: Nøjagtig oplysning, ofte udtrykt i en objektiv eller målbar form. Flertal af latin ** datum ‘det givne’, perfektum participium af dare ‘give’.

h7

h8

 

 

 

 

 

Enkelte ”brikker” – situationer, hændelser, informationer – giver sjælden det fulde billede af hvad der egentlig foregår og af hvem der er den egentlige årsag til højkonfliktskilsmissen. En grundig optrevling af konflikten struktur / mønster og arnested kræver nogen gange at flere observatører med forskellige faglige vinkler samles og udveksler observationer, så det fulde ”puslespil” kan overskues – og konfliktens årsag/virkning-forhold gennemskues.

Eksempler på konfliktoptrappende ”brikker”:

Brik: Chikane

– Jævnlige aflysninger og flytninger af aftaler, som har en overrepræsentation af hændelser som spænder ben for andre ting for den der chikaneres. I kortspil ville det svarer til at der pludselig og meget belejlig for en af spillerne er et 5. es i kortbunken.

– Kontakt omkring fælles barn eller børn gennem telefonopkald og SMS’er er fra den chikanerendes side aggressive, i en anklagende tone og tilføjes drypvis beskyldninger om den anden parts utilstræk­ke­lighed og mangler, så den der chikaneres til sidst nærmest fare forskrækket sammen når der kommer en lyd fra mobiltelefonen (digital voodoo med mobiltelefonen som voodoo dukke).

– Beskyldninger om manglende information om barnet og fælles arrangementer selv om de er givet. Stiller den der chikaneres i et dårligt lys og kræver at den chikanerede konstant skal modbevise beskyldninger. Den der chikanerer kommer med gentagende beskyldninger for at andre skal tro at de er sande (spindoktor). Når der hos andre er opbygget et falsk billede af at den der chikaneres er ustabil, upålidelig og utroværdig kan dette ”værn” bruges til at afvise påstande om chikane: ”Hun eller han er jo bare …” (den der vinder skriver historien).

– Den der chikanerer kontakter familie, venner, kollegaer og naboer til den der chikaneres og bagtaler (med bekymret attitude) den der chikaneres med negative antydninger, hentydninger, historier og/eller påstande (misinformation, propaganda). Betyder at den der chikaneres konstant skal rense sit netværk og sine omgivelser for rygter og skal stå på mål for undrende spørgsmål og anklager (virus: trojansk hest).

– Den der chikanerer overvåger den der chikaneres fysisk og/eller digitalt og/eller får fx en ny (ofte forblændet) kæreste eller venner til at gøre dette for sig. Der samles fx tykke ringbind med udskrifter af skærmbilleder fra sociale medier ”høstet” ved hjælp af falske profiler (hvis den der chikaneres har blokeret ikke-falsk profil) for at bevise tidligere eller kommende falske beskyldningers ”rigtighed”. Den der chikaneres er allerede dømt på forhånd i den chikanerendes egne øjne (heksejagt baseret på vrangforestillinger).

– Den der chikaneres stilles i et dårligt lys, svines til – indirekte – med udgangspunkt i at det er for det fælles barns eller børns ”bedste” i forskellige forums, grupper på sociale medier. Der er fx tale om netværk hvor den der chikanerer (konfliktoptrapperen) får medhold og bekræftelse i sin ”hellige mission” af rygklappere (medløbere) og andre konfliktoptrappende personer (ligesindede).

Brik: Stalking

– Den der stalker følger på en synlig måde med i hvad ofret for stalking foretager sig på de sociale medier, kommenterer opslag, tager opslag – fx generelle opslag om menneskelig uhensigtsmæssig adfærd – dybt personligt og reagerer på dem som om det er et personligt angreb. Digitalt bor stalkeren og ofret for stalkingen stadig sammen ifølge stalkerens egen opfattelse af virkeligheden (omega punktet nås ikke for stalkeren).

– Stalkeren overvåger ofret for stalking fysisk ved at sidde i en bil uden for ofrets bopæl eller arbejde – eller ved at få familie og venner til at gøre dette for sig. Resultat er at ofret for stalking igen og igen ser stalkeren – eller dennes med-stalkere – og føler sig overvåget, kontrolleret, ufri og forfulgt. Efter et stykke tid vil ofret for stalkingen også se stalkeren, når denne ikke er der (en psykisk trojansk hest gør den stalkede paranoid).

– Stalkeren sender breve, mails eller SMS’er til ofret for stalking eller afleverer fysisk gave eller det stik modsatte på ofrets bopæl og/eller arbejdsplads (grænseoverskridende adfærd, krænkelse af den stalkedes privatlivet).

– Stalkeren truer direkte ofret for stalking med repressalier, hvis ofret ikke gør som stalkeren ønsker. Stalkeren kan også straffe ofret for stalking (den anden forældre) indirekte ved at tage det fælles barns eller de fælles børns lommepenge, gaver eller mobiltelefon fra dem. Det vil være svært at bevise at der er en sammenhæng mellem X og Y i ligningen Y=X i disse sager, men ofret for stalkingen – den anden forældre – ”opfanger budskabet” og stalkeren ved at ofret gør det.

Brik: Stalking by proxy (læs en forklaring på hvad stalking by proxy er her)

– Stalkeren benytter myndighederne som middel til at stalke ofret (by proxy). Fx kan stalkeren indgive anonyme anmeldelser om at ofret for stalking udfører sort arbejde eller bor sammen mede en ny kæreste uden at have oplyst dette til kommunen og øvrige myndigheder. Hver gang skal ofret for stalking bevise og udrede at anmeldelsen ikke har hold i virkeligheden. På den ene side skal myndighederne tage en anmeldelse alvorligt, på den anden side misbruges de groft som ”lejesoldater” og ”nyttige idioter” i stalkerens stalking af sit offer.

– Stalkeren anmelder alt i pressen vedrørende sin egen stalking af ofret til pressenævnet og truer resten af tiden med sagsanlæg om injurie og bagvaskelse, hvis nogen pipper om sagen. Stalkeren slår hård ned på selv den mindste omtale, så der breder sig en dyne af selvcensur. Ene og alene med det formål at få fred til at fortsætte sin stalking af ofret.

– Stalkeren forsøger enten selv eller betaler andre for at hacke ofrets computer, mail, sociale profiler, hjemmeside etc. med det ene formål at overvåge, kontrollere og chikanere ofret i en sådan grad at ofrets liv bliver til et sandt helvede på jord. Da den slags stalking er meget svært at bevise, så er der næsten frit slag for stalking på dette område (desværre mangler politiet ressourcer og kompetencer til den slags efterforskning pga. politiske prioriteringer). Det er kun et spørgsmål om at finde ”en ven” der mod penge vil hacke … (digitalt tæskehold).

Eksemplets magt – ikke et angreb på specifikke personer i specifikke sager

De beskrevne eksempler på chikane, stalking og stalking by stalking i en højkonfliktskilsmisse er essensen af flere uafhængige eksempler fra forskellige sager og kan derfor ikke forbindes til specifikke personer i specifikke sager. Formålet med dette blogindlæg er at informere, ikke at blive en aktiv part i en højkonfliktskilsmisse eller et nyttigt middel for en konkret konfliktoptrapper til at øge den igangværende konflikt. Hvis en læser af dette blogindlæg føler sig ramt i forhold til egen adfærd, så kan det kun betyde at denne læser har en rem af huden selv. Ingen pletskud uden en målskive. En sådan læser må tage en tudekiks og søge professionel hjælp til at komme af med sin uhensigtsmæssige adfærd eller blive medicineret korrekt afhængig af den af en professionel fagperson stillede diagnose.

Opdatering nr. 1: Overlap mellem chikane, stalking og stalking by proxy (brikker)

220px-abc_venn_diagram-svgNogle af eksemplerne kan placeres under mere end en af de tre. Fx kan bagtalelse i forhold til familie, omgangskreds og job både placeres under chikane og stalking by proxy, fordi bagtalelsen sker gennem en anden (by proxy) og kan gå hånd i hånd med overvågnings og information samling, trusler om fysisk vold og endda overgreb, hvilke er også begået af rygklappere og ligesindede. En del af eksemplerne på chikane kaldes også cyberstalking.

Opdatering nr. 2: En højkonfliktskilsmisse kan kick startes tidsforskudt, længere tid efter den egentlige skilsmisse, af fx en ny kæreste

timeline

Der er flere eksempler på at den konfliktoptrappende part efter skilsmissen er passiv – uinteresseret eller konfliktsløv (flat kategori) mht. barnet eller børnene – i flere år efter den egentlig skilsmisse og så bliver kick startet (open katergori) af en ny kæreste. Det vides af gode grunde ikke om det er den konfliktoptrappende part i skilsmissen eller den nye kæreste, der er den egenlige årsag til at højkonfliktskilsmissen kick startes.
sherlock-holmes-the-hound-of-the-baskervilles-collectors-edition– I en del tilfælde er den nye kæreste den der aktivt går forrest (i offentlige sammenhæng) med at angribe den anden part i skilsmissen (den ikke-konfliktoptrappende part), nærmest med fråde om munden og et blik fuld af had (en adfærd der bedst kan beskrive som “Baskervilles hund” i menneskelig form).
rubens_salomons_dom– I nogle tilfælde har den nye kæreste enten (før konflikten optrappes) forsøgt at blive fx Facebook “ven” med den anden part (den ikke-konfliktoptrappende) eller (efter konflikten er blevet optrappet) har tilføjet barnet eller børnene som stedbarn eller -børn på fx Facebook (det er fristende at komme til at tænke på Salomos dom i sagen om de to mødre der begge gør krav på det samme, levende barn).

Opdatering nr. 3: Tal på højkonfliktskilsmisse sagerne – helvede på jord i tal

helvede-150x150Hvis du ønsker at supplere mit blogindlæg om observationer af højkonfliktskilsmisse sager op med konkrete tal, så læs blogindlægget “Anatomien i en højkonfliktsag – til skræk og advarsel” af Susanne Staun baseret på psykolog Iben Elene Oksfeldts tal. Billede af helvede er taget fra blogindlægget “Jeg har kigget igennem porten til Helvede” af Chris Alban Hansen.

Opdatering nr. 4: Efter en god debat med Susanne Staun